Think Different: Chiến dịch quảng cáo vĩ đại nhất lịch sử Apple

652

Nhiều người đồng tình ‘Think Different’ là chiến dịch quảng cáo vĩ đại nhất lịch sử, không chỉ của Apple mà của cả thế giới. ‘Think Different’ có gì mà đặc biệt tới vậy?

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.