Copy chiến lược marketing của Nike chỉ bằng 2 từ ngắn gọn, Apple biến mình thành thương hiệu truyền cảm hứng nhất thế giới như thế nào?

866

Các thương hiệu truyền cảm hứng nói về con người, không phải sản phẩm.

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.