Làm thế nào để thuyết phục người tiêu dùng Việt Nam mua sản phẩm và dịch vụ công nghệ sau dịch Covid-19??

1,152
Dựa theo Báo cáo tiêu dùng công nghệ Việt Nam được thực hiện bởi InsightAsia Vero đã phát hiện những kết quả bất ngờ, phần lớn là tích cực, mở đường cho sự trở lại của các sản phẩm công nghệ sau dịch Covid-19.

Vietnam Tech Consumer Report 2020 – kho sát v người tiêu dùng công ngh ti Hà Ni và thành ph H Chí Minh, đã nêu bt được thin cm ca người Vit Nam dành cho mng công ngh và h đang kì vng các công ty công ngh s ci thin cht lượng cuc sng trên nhiu khía cnh.

Screen Shot 2020-06-10 at 08.52.12

Kho sát được thc hin ti Vit Nam, Thái Lan và Myanmar trước đi dch Covid-19 bi công ty nghiên cu th trường InsightAsiaVero, agency v quan h công chúng và digital marketing. Kho sát cho thy, 65% người được kho sát nói rng công ngh nhìn chung có tác đng tích cc lên đi sng ca h, so vi ch 6% cho rng nh hưởng ca công ngh là tiêu cc. Điu này được th hin rõ qua vic, 84% cho rng công ngh đã giúp h th hin tt hơn trong công vic ca mình và 66% xác nhn công ngh giúp thay đi tích cc mi quan h ca h vi người khác.

“Chúng tôi thc hin kho sát này nhm h tr các khách hàng thuc mng công ngh ca chúng tôi – hu hết đến t các quc gia ngoài Vit Nam – hiu rõ hơn người tiêu dùng ca h, cũng như cung cp d liu thc tế đ chúng tôi đưa ra nhng li khuyên có cơ s cho khách hàng ca mình” , ông Raphael Lachkar, Giám đc điu hành Vero ASEAN, đang làm vic ti Vit Nam cho biết. “Chúng tôi cũng mun chia s nhng thông tin hu ích này đ giúp đ các công ty khác đang trên đà phc hi sau khng hong Covid-19. Vi nhng hn chế đang dn được g b ti Vit Nam sau dch, chúng tôi kì vng s thy công ngh ngày càng chng minh được vai trò quan trng trong cuc sng hàng ngày, vi tim năng đnh hình li các mô hình kinh doanh cũng như hành vi người tiêu dùng”.

Đim sáng cho công ngh, nhưng mng xã hi li mt đim

Mt phát hin đáng chú ý trong kho sát đó là, trong 3 quc gia, đa phn người Vit Nam nói rng công ngh đang chiếm lĩnh cuc sng ca h, vi t l 66%, so vi ch 39% Thái Lan và 52% Myanmar. Điu này thot nghe có v m đm, nhưng li không hn là như vy. Nhng người tr li kho sát đến t Vit Nam đu có cm giác tích cc khi nghĩ v công ngh, trong đó có th k đến ci thin hiu sut làm vic, ci thin các mi quan h vi người khác, thư giãn, gii ta căng thng, tt c nhng điu này được ghi nhn trong câu tr li ca hơn 60% người tham gia kho sát. Tuy nhiên, hơn mt na người được kho sát tha nhn mt còn li ca vn đ, rng công ngh là nguyên nhân chính dn đến chng mt ng.

Screen Shot 2020-06-10 at 08.52.53

Các tác đng tiêu cc khác không gây ra trc tiếp bi công ngh, nhưng ch yếu qua nhng kết qu t s mt mi khi s dng mng xã hi. Mt nhóm thiu s đáng k (33-39%) cho rng h gp nhiu mâu thun hơn vì mng xã hi và có cm giác rng h b bt buc phi s dng nó. T đó mt kh năng kim soát cuc sng ca mình, h mong mun mt khong ngh và ngt kết ni vi mi th. T l này đc bit cao hơn Thái Lan và Myanmar, cho thy rng xu hướng tăng trưởng mng xã hi ti Vit Nam có th vp phi các phn ng trái chiu.

Mt khác, cũng ging như ti Thái Lan và Myanmar, người tiêu dùng Vit Nam đt nim tin ln vào nhng sn phm công ngh chính hãng đến t các nhà cung cp có uy tín khi quyết đnh mua sm. Cm tình ca h dành cho nhng thương hiu ni tiếng thm chí còn mnh hơn so vi người tiêu dùng được kho sát các quc gia khác, mc 80%, và điu quan trng nht vi h là chính sách đi tr thun tin và d dàng, vi 87% khng đnh rng đây là mt yếu t quyết đnh. Trong khi đó, ưu tiên dành cho các chính sách h tr tài chính hoc tr góp li thp hơn nhiu Vit Nam, có th do nhng yêu cu pháp lý buc nhng nhà phân phi ch áp dng chính sách tr góp vi nhng sn phm công ngh có giá tr cao. Chính điu này đã biến chính sách tr góp thành s kỳ vng hin nhiên hơn là mt yếu t quyết đnh đ “cht” đơn hàng.

Screen Shot 2020-06-10 at 08.53.21

Đi vi các dch v công ngh (ví d: apps và website) hành vi tiêu dùng cũng có xu hướng tương t là dùng th min phí, đ ng dng rng rãi, s dng và thanh toán d dàng là nhng yếu t mang tính quyết đnh.

Nhng phát hin này cho thy rng các công ty công ngh uy tín cn phi có chiến lược hơn trong vic nhn mnh mc đ đáng tin cy ca h, trái ngược vi các mt hàng gi, hàng nhái, và cách dán nhãn gây hiu nhm, nhng điu khiến mua sm sn phm và dch v công ngh tr thành mt hot đng đy ri ro trong mt người tiêu dùng Vit Nam.

Truyn thông ưa chung ni dung “truyn cm hng” và hình thc video 

Screen Shot 2020-06-10 at 08.53.38

Trước n lc truyn thông ca các công ty công ngh, người tiêu dùng ti Vit Nam đánh giá cao các tin tc v gim giá và sn phm – dch v mi nhiu hơn so vi ti các quc gia khác. Nhng câu chuyn mang ni dung truyn cm hng được yêu thích hơn hết thy, gn gp đôi so vi các câu chuyn mang tính giáo dc, ch xếp th 2. Truyn hình vn là phương tin ph biến nht đ người tiêu dùng Vit Nam nm bt thông tin v các sn phm công ngh. Điu này có v đáng ngc nhiên cho ti khi bng kho sát cho biết c th hơn rng mc “truyn hình” bao gm c các dch v video trc tuyến như Youtube, phn ánh xu hướng truyn hình truyn thng đang dn b thay thế bi các hình thc gii trí trc tuyến trong nhng năm gn đây. Thc tế cho thy ưu thế đang có phn nghiêng v phía Youtube, vi vic đa s người tiêu dùng cho biết thi gian h dành ra đ so sánh các sn phm công ngh online chiếm hơn mt na thi gian. 

Lĩnh vc công ngh ti Vit Nam lc quan vi hu COVID-19 

Khi người dân tr nên quan tâm hơn ti các kênh truyn thông xã hi trong quá trình giãn cách thì cũng là lúc các công ty công ngh tìm thy cơ hi tăng trưởng và doanh thu bt chp đi dch (nhng nhn đnh này có th đã thay đi). Khi Vero đăng ti các báo cáo kho sát trên trang ca các công ty, chúng tôi có lưu ý rng Vero đang lên kế hoch thc hin các cuc kho sát hu COVID-19 ti c 3 quc gia nhm đánh giá s thay đi trong phn ng ca người tiêu dùng lên các sn phm công ngh sut đi dch. Trong khi đó, mt s công ty đã nhanh chóng vào cuc, tung ra các chương trình h tr xã hi nhm cng c danh tiếng doanh nghip và tăng tc phc hi kinh doanh. Ví d

  • Elsa – công ty khi nghip Vit Nam v mt ng dng hc phát âm tiếng Anh, đã cung cp gói 3 tháng min phí.
  • Momo, ví đin t ph biến nht Vit Nam, đã khuyến khích mi người đi b quanh nhà và to ra mt qu đóng góp cho các t chc y tế da trên s bước đi đt được. 
  • Amanotes, nhà phát hành trò chơi âm nhc trên thiết b di đng ti Vit Nam đã cung cp các bn nâng cp min phí cho dch v cao cp ca mình, m quyn truy cp min phí cho tt c các bài hát.

“T vic lên lch các cuc hp đến cung cp ba ăn, các công ty công ngh đã biết phát huy thế mnh ca mình đ kết ni mi người. Trong cuc khng hong COVID-19, các dch v này đã tr thành nn tng cho thc tế mi ca chúng tôi”, ông Barkha Narula, Giám đc nghiên cu ca InsightAsia Thái Lan cho biết. “Sau đi dch, chúng tôi hy vng s thy ngành công ngh Vit Nam tr nên cnh tranh hơn. Chiến lược ruyn thông hiu qu và dch v h tr khách hàng linh hot s là đim quan trng khiến các công ty tr nên khác bit”.

Vietnam Tech Consumer Report 2020 được phát hành phiên bn tiếng Anh, tiếng Vit dành cho th trường Vit Nam, và phiên bn tiếng Anh dành cho th trường Thái Lan, Myanmar. Đăng ký ti v min phí ti đây: https://vero-asean.com/vero-insightasia-tech-consumer-report/ 

Theo Vero

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.