Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.