10 người kiếm tiền nhiều nhất trên mỗi bài đăng Instagram

140

Cristiano Ronaldo đứng đầu với thu nhập 1,6 triệu USD mỗi bài đăng trong khi gia đình Kardashian-Jenners có 3 đại diện.

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.