Bảng tin Facebook thay đổi thế nào từ hôm nay khi quyết định cấm người dùng Australia xem và chia sẻ tin tức

731

Quyết định cấm người dùng Australia xem và chia sẻ tin tức của Facebook ảnh hưởng tới người dùng toàn cầu.

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.