Netflix sa thải 3 giám đốc điều hành cấp cao marketing vì phàn nàn Sếp

994

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.