Người dùng Instagram và Facebook sắp nhắn tin được cho nhau

412
Kế hoạch thống nhất các ứng dụng nhắn tin của Facebook đang dần dần thành hình.

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.